Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Výberové konanie – Riaditeľ/-ka materskej školy v Gemerských Dechtároch Stiahnuť
Zápisnica Voľby prezidenta SR 2024 2. kolo Stiahnuť
Zápisnica Voľby prezidenta SR 2024 1. kolo Stiahnuť
Tlačivo – Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2024 Stiahnuť
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2024 Stiahnuť
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK v obci Gem. Dechtáre pre voľby prezidenta SR 2024 Stiahnuť
Volebný okrsok – Voľby prezidenta SR 2024 Stiahnuť
Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuť
VZN č. 2/2023 obce Gemerské Dechtáre o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 5. decembra 2023 Stiahnuť
VZN č. 1/2023 obce Gemerské Dechtáre o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OZ – 29. 11. 2023 Stiahnuť
Zoznam faktúr za rok 2023 Stiahnuť
Pozvánka na Deň obce / Meghívó az V. Elszármazottak találkozójára 1. augusta 2023 Stiahnuť
Obchodná verejná súťaž 17. júla 2023 Stiahnuť
Miestna občianska poriadková služba Gemerské Dechtáre 3 31. januára 2022 Stiahnuť
Zápisnica OZ 15.12.2022 Stiahnuť
Zápisnica OZ 08.12.2022 Stiahnuť
Zápisnica OZ 03. 11. 2022 Stiahnuť
Zmluva o úvere č. 68/022/22 Stiahnuť
Oznámenie o delegovaní členov a náhradníka Stiahnuť
Volebné okrsky a volebné miestnosti Stiahnuť
Žiadosť o voľbu poštou voliča Stiahnuť
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (hu) Stiahnuť
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (sk) Stiahnuť
Referendum 21.01.2023 Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2021 Stiahnuť
ZMLUVA O ÚVERE zo dňa 16.11.2007 / Dexia banka Slovensko a.s. → Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
/21. 12. 2018/ ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ Stiahnuť
Uverejnenie výsledkov – voľby 2022 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ 10.10.2022 10. októbra 2022 Stiahnuť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov – pre voľby do Obecného zastupiteľstva Stiahnuť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov – pre voľby starostu obce Stiahnuť
Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 1. augusta 2022 Stiahnuť
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK 1. augusta 2022 Stiahnuť
Vymenovanie zapisovateľa – voľby 2022 20. júla 2022 Stiahnuť
Zápisnica 23. 06. 2022 23. júna 2022 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.04.2022 Stiahnuť
Kúpna zmluva Stiahnuť
VZN č. 5/2022 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Gemerské Dechtáre Stiahnuť
VZN č. 04/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuť
VZN obce č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuť
VZN obce Gemerské Dechtáre č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuť
VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Gemerské Dechtáre Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 21.04.2022 Stiahnuť
Kniha došlých faktúr – 2. polrok 2021 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.03.2022 24. marca 2022 Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 24.03.2022 18. marca 2022 Stiahnuť
Oznam ohľadom zákazu vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období Stiahnuť
Ročná správa hlavného kontrolóra za rok 2021 14. februára 2022 Stiahnuť
Prezenčná listina zo zasadnutia OZ 14.02.2022 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.02.2022 14. februára 2022 Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 14.02.2022 28. januára 2022 Stiahnuť
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Gemerské Dechtáre 1. februára 2022 Stiahnuť
Zápisnica z výberového konania (MOPS) 31. januára 2022 Stiahnuť
Výberové konanie na MOPS 14. januára 2022 Stiahnuť
K zápisnici 07.12.2021/ rozpočet 2022-2024, návrh plánu HK na I.polrok 2022, prezenčná listina 8. decembra 2021 Stiahnuť
Zápisnica 07. 12. 2021 / úprava rozpočtu 2021, stanovisko HK na rok 2022-2024 8. decembra 2021 Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 07.12.2021 24. novembra 2021 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ Stiahnuť
Kniha došlých faktúr 17. septembra 2021 Stiahnuť
Program OZ 16. septembra 2021 Stiahnuť
Obchodná verejná súťaž 19. júla 2021 Stiahnuť
Zápisnica 15. 07. 2021 16. júla 2021 Stiahnuť
Kúpna zmluva, parcela číslo: 381/3 Stiahnuť
PHSR Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav/Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése Stiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby/Az építmény bontásáról szóló igazolás kiadása iránti kérelem Stiahnuť
Žiadosť o potvrdenie veku stavby/Kérvény az épület korának igazolására Stiahnuť
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby/Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuť
Návrh na kolaudáciu stavby/Használtbavétel iránti kérelem Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby/Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése Stiahnuť
Ohlásenie reklamnej stavby / Reklámtábla bejelentése Stiahnuť
Žiadosť o povolenie uzávierky/Útlezárás engedélyezése iránti kérelem Stiahnuť
Zápisnica -OZ- zo dňa 17. 05. 2021 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka… Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 13. mája 2021 Stiahnuť
Obec Gemerské Dechtáre- Obchodná verejná súťaž 19. apríla 2021 Stiahnuť
Zoznam faktúr prijatých v roku 2021 31. marca 2021 Stiahnuť
Kúpna zmluva- 161/1 Stiahnuť
Kúpna zmluva -161/3 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 17.2.2021 17. februára 2021 Stiahnuť
D.E.A Audit s.r.o. dodatok č.9 8. januára 2021 Stiahnuť
Dodatokč.2 k zmluve o právnej pomoci zo dňa 01.02.2019 4. januára 2021 Stiahnuť
Dodatok 1/2021 Fúra 20. decembra 2020 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04.12.2020 7. decembra 2020 Stiahnuť
DOHODA č.20/31/010/72 Stiahnuť
Dohoda č.28/2020/MPO Stiahnuť
Zmluva o výpožičke Stiahnuť
Dodatok č.1 (k Zmluve č. 146657 08U02) Stiahnuť
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.678 Stiahnuť
Zápisnica -KŠ 26.10.2020 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia KŠ Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb 29. septembra 2020 Stiahnuť
Zmluva č.146657 08U02 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.09.2020 Stiahnuť
Zmluva o Bezpečnostných predmetoch Stiahnuť
Zmluva o Elektronických službách Stiahnuť
SSE- účinná zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuť
zasadnutie OZ dňa 14.09.2020 9. septembra 2020 Stiahnuť
Zápisnica z výberového konania na pozíciu: riaditeľ Základnej školy s materskou školou Stiahnuť
Zápisnica z otvárania obálok prihlásených na pozíciu: riaditeľ Základnej školy s materskou školou.. Stiahnuť
RVPS Rimavská Sobota – Africký mor ošípaných 24. augusta 2020 Stiahnuť
Zápisnica-zo zasadnutia OZ -10.08.2020 Stiahnuť
Oznámenie-Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027 Stiahnuť
SODB 2021 -Tlačová správa Stiahnuť
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ s VJM Gemerské Dechtáre 1. augusta 2020 Stiahnuť
Meghívó-Elszármazottak találkozója 5. augusta 2020 Stiahnuť
Zasadnutie OZ -Program a pozvánka 5. augusta 2020 Stiahnuť
Zoznam objednávok vystavených v roku 2020 Stiahnuť
Zoznam faktúr prijatých v roku 2020 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.06.2020 30. júna 2020 Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 19. júna 2020 Stiahnuť
Slovenská sporiteľňa, a.s. 18. mája 2020 Stiahnuť
Slovenská sporiteľňa, a.s. 15. mája 2020 Stiahnuť
Čestné vyhlásenie 8. apríla 2020 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov 24. marca 2020 Stiahnuť
Záverečný účet Stiahnuť
Információ COVID-19 Stiahnuť
Informácia – COVID-19 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 11.03.2020 Stiahnuť
Záverečný účet 2019 1. marca 2020 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01022020 6. marca 2020 KomPaS, s.r.o. Stiahnuť
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 28. februára 2020 Stiahnuť
Protokol č. 1/2020/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku 4. februára 2020 Stiahnuť
Darovacia zmluva-Adományozási szerződés 22. januára 2020 Stiahnuť
Dodatok č.8 k Zmluve č.372012 – D.E.A. AUDIT s.r.o. 9. januára 2020 Stiahnuť
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Gemerské Dechtáre pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 7. januára 2020 Stiahnuť
Zmluva o dielo 31. decembra 2019 Stiahnuť
Darovacia zmluva Stiahnuť
Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu 31. decembra 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Dechtároch dňa 12. 12. 2019 16. decembra 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Dechtároch dňa 05. 12. 2019 16. decembra 2019 Stiahnuť
VZN č.3/2019 – o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Gemerských Dechtároch Stiahnuť
VZN-o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2020 Stiahnuť
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracované úkony vykonávané obecným úradom v Gem. Dechtároch Stiahnuť
Návrh rozpočtu na rok 2019 Stiahnuť
Informácia pre voliča Stiahnuť
Informácia pre voliča v maďarskom jazyku Stiahnuť
Vyhlásenie volieb do NR SR 2020 Stiahnuť
Mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou Stiahnuť
Tájékoztató a választópolgár részére Stiahnuť
Mária Bartová-BARTEX 19. septembra 2019 Mária Bartová-BARTEX 201,80€ Stiahnuť
Komars s.r.o. 18. septembra 2019 Komars s.r.o 755€ Stiahnuť
Komunálna poisťovňa a.s. 12. septembra 2019 Komunálna poisťovňa a.s. 103,34€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 11. septembra 2019 FURA s.r.o. 277,80€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 11. septembra 2019 FURA s.r.o. 21,60€ Stiahnuť
BALEX s.r.o. 9. septembra 2019 BALEX s.r.o. 73,39€ Stiahnuť
Slovak Telekom a.s. 6. septembra 2019 Slovak Telekom a.s. 51,10€ Stiahnuť
Ing.Jozef Nosáľ NCRC 3. septembra 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24€ Stiahnuť
G-Net s.r.o. 2. septembra 2019 G-Net s.r.o. 16,99€ Stiahnuť
Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o. 2. septembra 2019 Advokátska kancelária Poláček & partneri s.r.o. 100€ Stiahnuť
Disig, a.s. 2. septembra 2019 Disig, a.s. 79,80€ Stiahnuť
Komars s.r.o. 2. septembra 2019 Komars s.r.o 115,07€ Stiahnuť
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT 27. augusta 2019 Ing.Milan Podhora CONSTRUCT 28€ Stiahnuť
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT 27. augusta 2019 Ing.Milan Podhora CONSTRUCT 215,08€ Stiahnuť
Lichtmannegger Tibor 12. augusta 2019 Lichtmannegger Tibor 120€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 12. augusta 2019 FURA s.r.o. 180,84€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 12. augusta 2019 FURA s.r.o. 21,60€ Stiahnuť
ZŠ s MŠ s VJM 7. augusta 2019 ZŠ s MŠ s VJM 560,49€ Stiahnuť
Slovak Telekom a.s. 7. augusta 2019 Slovak Telekom a.s. 51,10€ Stiahnuť
Komars s.r.o. 6. augusta 2019 Komars s.r.o 649€ Stiahnuť
Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o. 6. augusta 2019 Advokátska kancelária Poláček & partneri s.r.o. 100€ Stiahnuť
G-Net s.r.o. 2. augusta 2019 G-Net s.r.o. 16,99€ Stiahnuť
Kancelária 24h s.r.o. 2. augusta 2019 Kancelária 24h s.r.o. 569,68€ Stiahnuť
Mária Bartová-BARTEX 2. augusta 2019 Mária Bartová-BARTEX 385,38€ Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 1. augusta 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24€ Stiahnuť
Komars s.r.o. 31. júla 2019 Komars s.r.o 88,99€ Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby… 13. septembra 2019 Stiahnuť
Kúpna zmluva 20. augusta 2019 Stiahnuť
Elszármazottak Találkozója-Meghívó Stiahnuť
MOPS Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 12. augusta 2019 Stiahnuť
G-NET s.r.o. 26. júla 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
CONSTRUCT 26. júla 2019 CONSTRUCT 157,50€ Stiahnuť
Komunálna poisťovňa 26. júla 2019 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA 270,90€ Stiahnuť
REMPOS 26. júla 2019 Štefan Bazovský-REMPOS 56€ Stiahnuť
REMPOS 18. júla 2019 Štefan Bazovský-REMPOS 299€ Stiahnuť
ZŠ s MŠ s VJM 8. júla 2019 Základná škola s MŠ s VJM 489,06€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 8. júla 2019 Fúra s.r.o. 179,88€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 8. júla 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
Telekom 4. júla 2019 Telekom 56,09 € Stiahnuť
BALEX s.r.o. 1. júla 2019 Balex, s.r.o. 18,46€ Stiahnuť
G-NET s.r.o. 3. júla 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
Komars s.r.o. 3. júla 2019 Komars s.r.o. 103,25€ Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 1. júla 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
POLÁČEK & partneri s.r.o. 1. júla 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 100 € Stiahnuť
MADE spol. s.r.o. 1. júla 2019 MADE spol. s.r.o. 75 € Stiahnuť
ORANGE 28. júna 2019 Orange Slovensko, a.s. 31,55€ Stiahnuť
StVPS 28. júna 2019 StVPS 23,06€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 12. júna 2019 Fúra s.r.o. 183,24€ Stiahnuť
FURA s.r.o. 12. júna 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č.2/2019 27. júna 2019 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 27. júna 2019 Stiahnuť
VZN o určení fin.príspevkov MŠZŠ 27. júna 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 25.06.2019 27. júna 2019 Stiahnuť
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Gemerských Dechtároch 21. júna 2019 Stiahnuť
Štatút obce Gemerské Dechtáre 21. júna 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 17.06.2019 17. júna 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 15.03.2019 15. marca 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 28.01.2019 28. januára 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 29.12.2018 29. decembra 2018 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 21.12.2018 21. decembra 2018 Stiahnuť
Výberové konanie – člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) 13. júna 2019 Stiahnuť
Okresný úrad Rimavská Sobota 3. júna 2019 Okresný úrad Rimavská Sobota 150 € Stiahnuť
REMPOS 27. mája 2019 Štefan Bazovský-REMPOS 128 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 3. júna 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
orange 29. mája 2019 Orange Slovensko, a.s. 36,50 € Stiahnuť
Telekom 5. júna 2019 Telekom 51,10 € Stiahnuť
ZŠ s MŠ s VJM 5. júna 2019 Základná škola s MŠ s VJM 511,90 € Stiahnuť
Polaček & partneri s.r.o. 5. júna 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 100 € Stiahnuť
Komars s.r.o. 4. júna 2019 Komars s.r.o. 60,53 € Stiahnuť
LI-NOX s.r.o. 20. mája 2019 LI-NOX s.r.o. 105 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 5. mája 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
bauris s.r.o. 4. apríla 2019 bauris s.r.o. 11 984,68 € Stiahnuť
FURA s.r.o. 10. mája 2019 Fúra s.r.o. 187,32 € Stiahnuť
ZŠ s MŠ s VJM 13. mája 2019 Základná škola s MŠ s VJM 541,36 € Stiahnuť
D.E.A. AUDIT s.r.o. 6. mája 2019 D.E.A. AUDIT s.r.o. 288 € Stiahnuť
REMPOS 9. mája 2019 Štefan Bazovský-REMPOS 284,70 € Stiahnuť
BARTEX 9. mája 2019 Mária Bartová-BARTEX 175,29 € Stiahnuť
Július Borbás 6. mája 2019 Július Borbas 16 492 € Stiahnuť
Telekom 9. mája 2019 Telekom 51,10 € Stiahnuť
orange 2. mája 2019 Orange Slovensko, a.s. 63€ Stiahnuť
Poláček & partneri s.r.o. 2. mája 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 100 € Stiahnuť
Telekom 8. apríla 2019 Telekom 51,10 € Stiahnuť
FURA s.r.o. 7. apríla 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
FURA s.r.o. 7. apríla 2019 Fúra s.r.o. 188,76 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 5. apríla 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
G-NET s.r.o. 5. apríla 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
Žiadosť o výrub drevín Stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuť
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuť
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku-Komunálna poisťovňa 26. apríla 2019 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Stiahnuť
Informácie pre voliča Stiahnuť
Patrol&Guard s.r.o. 2. apríla 2019 Patrol&Guard s.r.o 428,39 € Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 2. apríla 2019 Základná škola s MŠ s VJM 588,62 € Stiahnuť
ZMOS 2. apríla 2019 ZMOS 438 € Stiahnuť
Prima banka Slovensko, a.s. 2. apríla 2019 Prima banka Slovensko, a.s. 60 € Stiahnuť
Advokátska kancelária POLÁČEK&partneri s.r.o. 1. apríla 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 100 € Stiahnuť
Advokátska kancelária POLÁČEK&partneri s.r.o. 1. apríla 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 200 € Stiahnuť
MADE spol. s.r.o. 1. apríla 2019 MADE spol. s.r.o. 75 € Stiahnuť
VÚB, a.s. 25. marca 2019 VÚB, a.s. 66 € Stiahnuť
G-net s.r.o. 22. marca 2019 G-Net s.r.o. 100,84 € Stiahnuť
OTP Banka Slovensko, a.s. 22. marca 2019 OTP Banka Slovensko a.s. 102 € Stiahnuť
SSE 22. marca 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 51,60 € Stiahnuť
Július Borbas 22. marca 2019 Július Borbas 1 500€ Stiahnuť
Mária Bartová-BARTEX 18. marca 2019 BARTEX 435,90 € Stiahnuť
RzmoGaM 18. marca 2019 RzmoGaM 85,20 € Stiahnuť
DREVOSTAV1,s.r.o. 15. marca 2019 DREVOSTAV1, s.r.o. 700,56 € Stiahnuť
Výsledky volieb 2.kolo Stiahnuť
VZN Obce Gemerské Dechtáre č.1, ktorým sa určuje školský obvod pre žiakov,pre ktorých obec nezriadila základnú školu Stiahnuť
Zmluva-Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Rozpočet Gemerské Dechtáre- na rok 2019, 2020, 2021 Stiahnuť
Zmluva o právnej pomoci-JUDr. Peter Poláček Stiahnuť
Zmluva-D.E.A. AUDIT s.r.o. Stiahnuť
Zmluva-Orange Slovensko, a.s. Stiahnuť
Výsledky volieb Stiahnuť
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuť
Informácie pre voliča Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 11. marca 2019 Základná škola s MŠ s VJM 446,52 € Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 11. marca 2019 Základná škola s MŠ s VJM 665,10 € Stiahnuť
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota 11. marca 2019 ÚzO DPO SR Rimavská Sobota 40 € Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 11. marca 2019 Základná škola s MŠ s VJM 506,07 € Stiahnuť
EKOTEC spol. s.r.o. 11. marca 2019 EKOTEC spol. s.r.o. 193,20 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 11. marca 2019 Fúra s.r.o. 173,27 € Stiahnuť
Moderné Webstránky s.r.o. 8. marca 2019 Moderné Webstránky s.r.o. 492 € Stiahnuť
AG-doprava s.r.o. 8. marca 2019 AG-doprava s.r.o. 720 € Stiahnuť
Balex, s.r.o. 6. marca 2019 Balex, s.r.o. 168,29 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 7. marca 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
G-Net s.r.o. 6. marca 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
Orange Slovensko, a.s. 12. februára 2019 Orange Slovensko, a.s. 31,50 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. februára 2019 Fúra s.r.o. 257,19 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. februára 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
G-Net s.r.o. 7. februára 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
Slovak Telekom, a.s. 4. februára 2019 Slovák Telekom, a.s. 75,19 Stiahnuť
Orange Slovensko, a.s. 4. februára 2019 Orange Slovensko, a.s. 70,96 € Stiahnuť
G-Net s.r.o. 25. januára 2019 G-Net s.r.o. 16.99 € Stiahnuť
Slovak Telekom, a.s. 22. januára 2019 Slovák Telekom, a.s. 56,09 € Stiahnuť
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 22. januára 2019 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 90,42 € Stiahnuť
MADE spol. s.r.o. 22. januára 2019 MADE spol. s.r.o. 75 € Stiahnuť
M.A.S. Cerovina, o.z. 22. januára 2019 M.A.S. Cerovina, o.z. 219 € Stiahnuť
Stredoslovenská energetika, a.s. 14. januára 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 1226,50 € Stiahnuť
Stredoslovenská energetika, a.s. 14. januára 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 316,12 € Stiahnuť
JUDr. Jozef Sotolář- advokát 14. januára 2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát 1262,71 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. januára 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 7. januára 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. januára 2019 Fúra s.r.o. 173,16 € Stiahnuť
D.E.A. AUDIT s.r.o. 7. januára 2019 D.E.A. AUDIT s.r.o. 408 € Stiahnuť
StVPS 31. decembra 2018 StVPS 44,68 € Stiahnuť