Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
VZN č. 1/2023 obce Gemerské Dechtáre o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť
VZN č. 5/2022 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Gemerské Dechtáre Stiahnuť
VZN č. 04/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuť
VZN obce č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuť
VZN obce Gemerské Dechtáre č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuť
VZN č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Gemerské Dechtáre Stiahnuť
VZN č.3/2019 – o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Gemerských Dechtároch Stiahnuť
VZN-o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2020 Stiahnuť
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracované úkony vykonávané obecným úradom v Gem. Dechtároch Stiahnuť
VZN o určení fin.príspevkov MŠZŠ 27. júna 2019 Stiahnuť
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Gemerských Dechtároch 21. júna 2019 Stiahnuť
VZN Obce Gemerské Dechtáre č.1, ktorým sa určuje školský obvod pre žiakov,pre ktorých obec nezriadila základnú školu Stiahnuť